GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 5 (beş) yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, malın servis istasyonunun olmaması durumunda sırasıyla; malın satıcısı, bayi acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 5 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı veya ithalatçı malın tamiri tamamlayıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Sızdırmazlığı mutlaka dişlerle sağlayınız.
5. Malın teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,

Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, bayi acentası, temsilciliği ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.

BAKANLIKÇA BELGENİN ONAY TARİHİ: 06.06.2005

1. Yanlış tesisat veya yetkili servis haricinde tüketicinin hatalı montajından kaynaklanan bozukluklar.
2. Su giriş basıncının 10 bardan yüksek olduğu tesisatlarda basınç düşürücü kullanılmamasından oluşan sorunlar.
3. Kum, çamur, keten vb. inşaat artıklarının sebep olabileceği arızalar.
4. Yükleme, taşıma, boşaltma ve montaj esnasında düşme ve çarpma sonucu meydana gelebilecek hasarlar
5. Uzun süre inşaat alanlarında kalan ürünlerin yüzeylerinde oluşabilecek bozukluklar
6. Hatalı ve sert kullanımlardan kaynaklanan arızalar
7. Kireçlenmenin yol açabileceği sorunlar
8. Asit veya aşındırıcı madde içeren temizleyicilerin kullanımı sonucu oluşan deformasyonlar
9. Orijinal yedek parça dışında kullanılan parça

TOP